Integriteit, gedragscodes en richtlijnen

Mensen geloven in Habitat. Ze vertrouwen hun donatie aan ons toe omdat zij geloven in onze missie en onze projecten. Ze geloven niet alleen in het resultaat, maar ook in de manier waarop wij werken. Dankzij het vertrouwen van iedereen die ons steunt, kunnen wij ons werk doen en meer en meer mensen helpen aan een goed en veilig thuis. Dat vertrouwen ligt aan de basis van onze organisatie hier in Nederland en daar zijn wij zuinig op.

Aandacht voor integriteit
Integriteit is binnen de gehele Habitat organisatie van groot belang , omdat wij ons bewust zijn van de verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van de kwetsbare groepen voor wie wij werken. We respecteren en beschermen alle mensen die met Habitat in aanraking komen o.a. medewerkers, vrijwilligers en de families voor wie we bouwen tegen elke vorm van geweld, uitbuiting of misbruik. Bij Habitat Nederland handelen wij dan ook volgens de Habitat for Humanity International gedragscode en safeguarding & child protections policy van Habitat International.

Daarnaast werken wij met een eigen gedragscodes voor onze bouwreizigers en voor reisbegeleiders.

Habitat Nederland is lid van Goede Doelen Nederland en houdt zich aan de door hen opgestelde gedragscode die uitgaat van de basiswaarden respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Als onderdeel van de internationale Habitat federatie onderschrijft Habitat Nederland uiteraard ook de gedragscodes van Habitat International en houdt zich aan de richtlijnen en procedures die voortkomen uit onder andere deze gedragscodes en de codes voor ‘good governance’ die Habitat International heeft opgesteld. Habitat Nederland stelt hoge eisen met betrekking tot integriteit en transparantie en hanteert een zero tolerance policy bij fraude, seksueel misbruik of exploitatie en (seksueel) misbruik van kinderen.

Habitat Nederland voldoet aan de normen van de erkenningsregeling van het CBF en is daardoor een ‘Erkend Goed Doel’. Dit betekent dat Habitat Nederland verantwoording aflegt over haar resultaten en de besteding van haar inkomsten en toelichting geeft op haar werkwijze. Toezichthouder CBF controleert dit. Habitat Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij voldoen aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan goede doelen. Hierdoor zijn giften van donateurs en bedrijven fiscaal aftrekbaar en betalen wij geen belasting over schenkingen en nalatenschappen.
De bedrijfsvoering van Habitat Nederland voldoet aan de Code voor Goed Bestuur, conform de richtlijnen van Goede Doelen Nederland. De code gaat over het besturen van goede doelen, het houden van toezicht, het afleggen van verantwoording en een goede omgang met alle belangrijke relaties van het goede doel zoals donateurs, vrijwilligers, partners, begunstigden.

Wij monitoren continue en verbeteren waar mogelijk.

Deze gedragscodes zijn van toepassing op alle personen die bij, voor of namens Habitat Nederland werkzaam zijn.

  • Habitat International: Ethics Covenant and Code of Conduct;
  • Habitat International: Safeguarding policy
  • Habitat International: Whistle Blower Policy
  • Habitat International: Fraude Policy
  • Habitat International: Conflict of Interest Policy
  • Erkenningsregeling Goede Doelen van het CBF
  • Partos Gedragscode
  • SBF Code Goed Bestuur
  • Financiële codes Goede Doelen Nederland

Regeling ongewenst gedrag
Van ongewenst gedrag is sprake wanneer er direct of indirect handelingen, gedragingen, en of uitlatingen plaatsvinden van een of meerdere medewerkers binnen of in verband met de werksituatie, tegen de kennelijke wil van de medewerker(s), vrijwilliger(s) of de mensen die wij helpen, die een onaangename, vijandige, of bedreigende werksituatie creëren of laten voortbestaan.

Het is mogelijk dat een medewerker, vrijwilliger, partner of donateur de behoefte heeft om anoniem een melding te doen. In dat geval kan deze persoon zich wenden tot Habitat Ethics and Accountability Line, het door Habitat International aangewezen meldpunt. Medewerkers worden aangemoedigd de lijn te contacten wanneer zij van mening zijn dat de waarden en normen van Habitat Nederland in gevaar zijn.

 

Nieuwsbrief
Sluiten