Privacy Statement

In dit Privacy Statement wil Habitat for Humanity Nederland heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Habitat Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Habitat Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat:

 1. wij je persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt.
 2. wij alleen die gegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor dat doel.
 3. wij je vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 4. wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 5. wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 6. wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en jouw rechten respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Habitat Nederland krijgt op verschillende wijzen jouw persoonsgegevens en verwerkt deze op verschillende wijze, afhankelijk van het doel.

 1. Vraag je informatie op via ons contactformulier op de website?
  Als je ons een vraag stelt via het contactformulier op onze website vragen wij je e-mailadres om je vraag te beantwoorden.
 2. Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwtjes?
  Als jij je inschrijft voor onze nieuwsbrief hebben we alleen je e-mailadres nodig.
 3. Ben je donateur?
  Als je een donatie doet worden je naam, je e-mailadres en je rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verwerken van je donatie. In een aantal gevallen ontvangen wij (ook) jouw adres en kunnen deze gebruiken om je op de hoogte te houden van ons werk en nieuwe campagnes.
 4. Ben je vrijwilliger?
  Als je vrijwilliger bent voor Habitat, of als jij je op andere wijze inzet voor Habitat, leggen we jouw naam- en adresgegevens vast in onze vrijwilligersadministratie.
 5. Je gaat mee op bouwreis?
  Als je met ons op bouwreis gaat hebben wij meer gegevens nodig. In de meeste gevallen boeken wij je vliegticket, en wij willen je graag voorzien van een paar stevige werkschoenen en werkkleding. Gaat er onverhoopt iets mis, dan willen wij ook je familie kunnen informeren. Daarom vragen wij de volgende persoonsgegevens van je:

  1. Voornaam/voorletters;
  2. tussenvoegsel;
  3. achternaam;
  4. e-mailadres;
  5. telefoonnummer
  6. adres
  7. paspoortnamen
  8. geboortedatum
  9. thuisblijver informatie
  10. confectiemaat
  11. schoenmaat

Website en Cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Lees hier onze Cookie statement

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft zullen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 1. Het verzorgen van de internetomgeving van onze websites;
 2. Het boeken van tickets voor bouwreizen;
 3. het verzorgen van het bouwreisprogramma ter plaatse;
 4. Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Met deze partijen – verwerkers van jouw gegevens – maken wij uiteraard de nodige afspraken in een verwerkersovereenkomst om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met derden als jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Habitat Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Habitat Nederland van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; – Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als je naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contact
Als Habitat for Humanity Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt kun je contact met ons opnemen:

Habitat for Humanity Nederland
Kruisweg 971C
2132 CE Hoofddorp
info@Habitat.nl

Nieuwsbrief
Sluiten